Apie POA

Vienijami bendro tikslo – padėti onkolo­giniams pacientams spręsti psicholo­gines, socialines bei dvasines su vėžio liga susijusias problemas ir pagelbėti su onkologiniais ligoniais dirbantiems spe­cialistams – psichologai, socialiniai dar­buotojai ir psichiatrai iš Nacionalinio vėžio instituto, VUL Santaros klinikų, VĮ VU Vaikų ligoninės ir kitų įstaigų 2007 me­tais įkūrė Psichosocialinės Onkologijos Asociaciją. 

Asociacijos misija – visapusiškas psichosocialinės onkologijos plėtojimas. 

Mūsų tikslas – telkti onkologijos ir kitų spe­cialistų jėgas, užtikrinant psichosocialinių on­kologinių pacientų ir jų artimųjų problemų sprendimą.

Pagrindiniai Psichosocialinės onkologijos asociacijos uždaviniai:

  • rengti ir įgyvendinti projektus psichosoci­alinės onkologijos srityje;
  • organizuoti profesinę pagalbą specialis­tams, dirbantiems su onkologine liga ser­gančiais pacientais;
  • inicijuoti bei dalyvauti moksliniuose ty­rimuose psichosocialinės onkologijos srityje;
  • organizuoti ir skatinti įvairių sričių speci­alistų bei pacientų organizacijų kūrybinį.

 

Asociaciją sudaro tikrieji ir asocijuoti 

Tikraisiais nariais gali būti 18 metų su­laukę veiksnūs fiziniai asmenys, LR piliečiai, kurie dirba su pacientais, sergančiais onkolo­gine liga ir pripažįsta POA Įstatus.

Asocijuotais nariais gali būti psicholo­gijos, socialinio darbo studentai, psichiatrijos rezidentai, medicinos specialybių atstovai dirbantys psichosocialinės onkologijos srity­je, kiti fiziniai asmenys savanoriškais pagrin­dais ne mažiau 2 metus aktyviai įsitraukę į psichosocialinės onkologijos veiklą, taip pat juridiniai asmenys, kurių veikla atitinka POA tikslus.

 

Psichoterapeutai, psichologai

Teikia individualias psichologines konsultacijas sergantiems ir sirgusiems onkologine liga pacientams, jų artimiesiems bei žmonėms išgyvenantiems krizę.

 

Socialiniai darbuotojai

Įverti­na paciento socialinę situaciją:

  • skatina jo savarankiškumą ir autonomiškumą;
  • informuoja ir konsultuoja artimuosius apie pagalbos poreikį, skatina juos įsi­traukti į pagalbos procesą;
  • tarpininkauja tarp paciento ir sveikatos priežiūros personalo;
  • bendradarbiauja ir koordinuoja savo veiklą su kitomis institucijomis, galin­čiomis padėti spręsti paciento socia­lines problemas (seniūnijomis, savi­valdybių socialinės paramos, rūpybos skyriais ir kt.);
  • konsultuoja dėl perkėlimo į palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines;
  • konsultuoja dėl lengvatų neįgaliesiems, darbingumo lygio nustatymo, paslaugų namuose teikimo tvarkos.