Apie POA

Vienijami bendro tikslo – padėti onkolo­giniams pacientams spręsti psicholo­gines, socialines bei dvasines su vėžio liga susijusias problemas ir pagelbėti su onkologiniais ligoniais dirbantiems spe­cialistams – psichologai, socialiniai dar­buotojai ir psichiatrai iš Nacionalinio vėžio instituto, VUL Santaros klinikų, VĮ VU Vaikų ligoninės ir kitų įstaigų 2007 me­tais įkūrė Psichosocialinės Onkologijos Asociaciją. 

Asociacijos misija – visapusiškas psichosocialinės onkologijos plėtojimas. 

Mūsų tikslas – telkti onkologijos ir kitų spe­cialistų jėgas, užtikrinant psichosocialinių on­kologinių pacientų ir jų artimųjų problemų sprendimą.

Pagrindiniai Psichosocialinės onkologijos asociacijos uždaviniai:

  • rengti ir įgyvendinti projektus psichosoci­alinės onkologijos srityje;
  • organizuoti profesinę pagalbą specialis­tams, dirbantiems su onkologine liga ser­gančiais pacientais;
  • inicijuoti bei dalyvauti moksliniuose ty­rimuose psichosocialinės onkologijos srityje;
  • organizuoti ir skatinti įvairių sričių speci­alistų bei pacientų organizacijų kūrybinį.

 

Asociaciją sudaro tikrieji ir asocijuoti 

Tikraisiais nariais gali būti 18 metų su­laukę veiksnūs fiziniai asmenys, LR piliečiai, kurie dirba su pacientais, sergančiais onkolo­gine liga ir pripažįsta POA Įstatus.

Asocijuotais nariais gali būti psicholo­gijos, socialinio darbo studentai, psichiatrijos rezidentai, medicinos specialybių atstovai dirbantys psichosocialinės onkologijos srity­je, kiti fiziniai asmenys savanoriškais pagrin­dais ne mažiau 2 metus aktyviai įsitraukę į psichosocialinės onkologijos veiklą, taip pat juridiniai asmenys, kurių veikla atitinka POA tikslus.

 

Gydytojai – psichoterapeutai, psichologai

Teikia individualias psichologines konsultacijas sergantiems ir sirgusiems onkologine liga pacientams, jų artimiesiems bei žmonėms išgyvenantiems krizę.

 

Socialiniai darbuotojai

Įverti­na paciento socialinę situaciją:

  • skatina jo savarankiškumą ir autonomiškumą;
  • informuoja ir konsultuoja artimuosius apie pagalbos poreikį, skatina juos įsi­traukti į pagalbos procesą;
  • tarpininkauja tarp paciento ir sveikatos priežiūros personalo;
  • bendradarbiauja ir koordinuoja savo veiklą su kitomis institucijomis, galin­čiomis padėti spręsti paciento socia­lines problemas (seniūnijomis, savi­valdybių socialinės paramos, rūpybos skyriais ir kt.);
  • konsultuoja dėl perkėlimo į palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines;
  • konsultuoja dėl lengvatų neįgaliesiems, darbingumo lygio nustatymo, paslaugų namuose teikimo tvarkos.